Darmowa dostawa od 119 PLN Przy przedpłacie
zamknij menu

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego skleptassimo.pl ma niebywałe znaczenie dla zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa w trakcie świadczenia usług za pośrednictwem sieci Internet.

Skleptassimo.pl szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do ich prywatności.

Poniżej znajdą Państwo istotne informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Sklepu Internetowego skleptassimo.pl oraz w jaki sposób jest zapewniana ochrona danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie Sklepu Internetowego pod adresem skleptassimo.pl

Wersja na dzień: 27 marca 2023 r.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – rozporządzeniem PEiR (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego – dalej przepisy o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów RODO jest spółka BLISSPOINT.SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000766049, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223146298 oraz numer statystyczny REGON: 382275330.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

na adres e-mail: kontakt@skleptassimo.pl

bądź też numer telefonu: 608 833 955

Pod pojęciem dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej oraz przedsiębiorcy.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych:

 • Osób przeglądających zawartość Sklepu internetowego skleptassimo.pl.
 • Potencjalnych klientów
 • Odbiorców treści marketingowych

W dalszej części Polityki prywatności nazywane łącznie Użytkownikami.

 

2.POZYSKIWANIE I GROMADZENIE DANYCH

Gromadzenie danych osobowych Użytkowników jest realizowane w sposób bezpośredni, gdy kontaktują się z Administratorem lub pośrednio poprzez pliki cookies, zapewniające poprawne działanie strony internetowej, a za zgodą Użytkownika gromadzą także informacje dotyczące jego aktywności.

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także przekazane poprzez Google lub Facebook, w związku z zarejestrowaniem konta w Sklepie internetowym z wykorzystaniem uwierzytelnienia zapewnianego przez te podmioty.

W przypadku wizyty realizowanej z linku referencyjnego (reklamowego), Administrator może także otrzymać informację od dostawcy tego linku, że wizyta Użytkownika wynika z kliknięcia tego linku.

 

3.ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, które zostały mu dobrowolnie podane lub zgromadzone automatycznie w ramach korzystania z Sklepu (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). Użytkownik podaje Administratorowi dane osobowe niezbędne do świadczenia usług, np. przy zakładaniu Konta, w trakcie wypełniania formularzy czy też dane osobowe zmienione przez Użytkownika w trakcie edycji Konta, tj. w szczególności:

 1. adres e-mail,
 2. imię,
 3. nazwisko,
 4. adres zamieszkania,
 5. nazwa użytkownika
 1. nazwa i adres firmy
 2. NIP,
 3. nr telefonu,
 4. adresy do wysyłki,
 5.  wizerunek (w przypadku logowania z wykorzystaniem konta w Facebook lub Google),
 6. historia zamówień,
 7.  dane dotyczące zakupu ekspresu, w przypadku jego rejestracji: model, miejsce zakupu, kopia paragonu,
 8. dane dotyczące aktywności gromadzone przez cookies oraz podobne technologie

Administrator gromadzi także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Sklep Internetowy.

4.CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego oraz bezpieczeństwa gromadzonych za jego pośrednictwem danych na podstawie obowiązku nałożonego na Administratora przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • umożliwienia zawarcia za pośrednictwem strony skleptassimo.pl Umów Sprzedaży, tj. realizacja Zamówień, kontaktu z Użytkownikami w sprawie realizacji Zamówień, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych we wskazanych celach jest konieczność podjęcia przez Administratora działań zmierzających do zawarcia umowy, a także realizacji już zawartej umowy oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych w Sklepie internetowym Usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest umożliwienie zwiększenia skuteczności przekazywanej przez Sklep internetowy oferty,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Użytkowników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest umożliwienie obrony przed tymi roszczeniami,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.

 

5.ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator powziął wszelkie środki przewidziane prawem w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym przez osoby nieuprawnione.

6.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO DOTYCZĄCE ICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem podanych przez nich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl),
 5. prawo żądania przeniesienia danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora,
 8. prawo sprzeciwu, tj.:
  1. sprzeciw wobec przetwarzania,
  2. sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),
  3. sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora.

Powyższe prawa będą realizowane na zasadach i zgodnie z przepisami art. 15-22 RODO.

W celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw, powinien skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem podanych danych adresowych lub poprzez pocztę elektroniczną, pisząc na adres:  rodo@blisspointspace.com. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, nie wpływa na zgodność przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody.

7.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy zamówionych Produktów; dostawcom usług IT, agencjom marketingowym lub innym podmiotom wspierającym działania marketingowe, itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem (umowa powierzenia) i wyłącznie w celu niezbędnym do świadczenia usług. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Dane Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

W przypadku wystąpienia roszczeń, dane mogą być udostępnione kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem.

 

8.PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego i do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane gromadzone w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji, nie dłużej niż momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane klientów Sklepu internetowego będą przechowywane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym został zrealizowany zakup, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

Dane przetwarzane na potrzeby marketingu będą przechowywane do czasu zrealizowania celu lub wycofania zgody. W wielu przypadkach na etapie analizy danych będą one podlegały anonimizacji.

 

9.WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

Zgodnie z art. 173 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzystamy z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych ze Sklepu Internetowego do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 5. Kształtowania strategii marketingowej Administratora.

W ramach Sklepu internetowego wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

„sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

„stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

„wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;

„niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

„funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

„własne” – zamieszczane przez Sklep Internetowy;

„zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Sklep Internetowy;

Użytkownik wchodząc na Stronę Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, jakie rodzaje plików cookies zostaną zapisane na jego urządzeniu w związku z wizytą, tym samym wyrażenie zgody na zastosowanie innych niż niezbędne cookies.

Udostępnianie danych Google

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

Google Ireland w celu świadczenia swoich usług udostępnia dane do Stanów Zjednoczonych, które są uznawane za kraj nie dający wystarczających gwarancji ochrony danych osobowych. Podstawą transferu danych są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE.

Google umożliwia skorzystanie ze swoich praw wynikających z przepisów RODO. Zasady ich realizacji są opisane tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Czas przechowywania poszczególnych rodzajów danych ściśle zależy od czasu „żywotności” cookies dostarczanych przez Google i wynosi maksymalnie to 2 lata.

Wykorzystanie Google Analytics do celów analitycznych

Na podstawie Twojej zgody, wykorzystujemy w naszym serwisie Google Analytics, którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników, w celu lepszego dopasowania treści i usług. Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W związku z wykorzystaniem tego narzędzia, otrzymujemy anonimowe informacje o aktywności naszych użytkowników. Jednakże do świadczenia usługi przez Google niezbędne jest gromadzenie i przekazywanie do narzędzi Google wybranych danych użytkowników.

Dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny , przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne.

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści
oraz wprowadzania zmian na Stronie, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO.

Google Ads – cele reklamowe

Na podstawie Twojej zgody, wykorzystujemy w naszym serwisie narzędzie Google Ads, które służy wyświetlaniu użytkownikowi spersonalizowanych reklam w ramach sieci reklamowej Google.

Udostępniamy w związku z tym Google informacje dotyczące wizyty na stronie, w tym źródła i czasu wizyty. Udostępniamy także informacje dotyczące interakcji w naszym sklepie, w tym przeglądanych produktów i zakupów.

Udostępnianie danych Facebook

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Facebook Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Facebook Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

Facebook Ireland w celu świadczenia swoich usług udostępnia dane do Stanów Zjednoczonych, które są uznawane za kraj nie dający wystarczających gwarancji ochrony danych osobowych. Podstawą transferu danych są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE.

Polityka prywatności Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wyłączenie śledzenia przez usługi Facebooka: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 Pixel Facebook – cele reklamowe

Za zgodą użytkownika jest wykorzystywany Pixel Facebook, służący personalizacji reklam oraz zwiększenia efektywności naszych kampanii reklamowych.

Udostępniamy do Facebook dane dotyczące interakcji użytkownika, w tym przeglądanych produktów.

W zakresie danych wykorzystywanych do celów reklamowych dochodzi do wspólnego administrowania danymi z Facebook Ireland. Zasady współadministrowania danymi opisaliśmy w dalszej części Polityki.

 

10.INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW FACEBOOK ORAZ INSTAGRAM

Poniższe informacje są skierowane do użytkowników Facebook, odwiedzających fanpage Administratora pod adresem https://www.facebook.com/skleptassimopl/ oraz w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/official_tassimo_europe/  (łącznie „Fanpage”).

 1. Informacje ogólne 
 • Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook oraz jego partnerów.  
 • Zasady  wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: facebook.com/privacy/explanation 
 • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, Administrator również przetwarza jego dane. 
 • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z Fanpage. 
 1. Jakie dane są zbierane? 
 • Fanpage służy do prezentowania produktów i usług oraz kontaktu z Administratorem. 
 • Podczas przeglądania Fanpage, Meta Platforms (właściciel Facebook) automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie. 
 • Poprzez udostępniony panel administratora właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam.  
 • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami. 
 • Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Administrator ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator. 
 1. W jaki sposób dane są wykorzystywane? 
 • Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, co leży w prawnie usprawiedliwionym interesie administratora, jakim jest realizowanie kontaktów w celach biznesowych.  
 • Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści w ramach serwisu Facebook. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany. 
 • Dane zbierane do celów reklamowych są przetwarzane na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem przez Facebook Ireland, które umożliwia Administratorowi kupowanie oraz wyświetlanie reklam.  
 • Administrator może udostępniać dane użytkowników agencjom reklamowym i partnerom, odpowiedzialnym za tworzenie treści reklamowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 
 1. Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”) 

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj:

 • facebook.com/policies/cookies/  oraz 
 • facebook.com/help/206635839404055?ref=dp  
 1. Czas przechowywania danych 

Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook. Administrator nie przechowuje danych osobowych Użytkownika poza aplikacją Facebook.

 1. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Ireland Limited 
 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Administrator wraz z Meta Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych  do celów statystycznych oraz reklamowych. 
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage. 
 3. Meta Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny: 
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony 
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą 
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu 
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. 
 1. Odpowiedzialność Administratora wynikająca ze współadministrowania: 
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk 
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych 
 1. Meta Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony, zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z Fanpage stron. 
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Ireland
  są dostępne na stronie: facebook.com/privacy/explanation 
 1.  Prawa użytkownika Fanpage 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

11.INFORMACJA O KORZYSTANIU Z USŁUGI HOTJAR 

Korzystamy z usługi Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć działania naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, które linki wybierają klikać, co użytkownicy robią, a czego nie lubią itp.), co umożliwia nam budowanie i utrzymywanie naszej usługi w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Twojej sesji i przechowywany w formie uniemożliwiającej identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

12. ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

0
PODSUMOWANIE
Koszyk jest pusty